Gustav aka. Eva Jantschitsch

Credit: Thomas Degen